Gem Malki Sport Shirt

Gem Malki

Purple sport shirt with thin blue stripes.